Tėvų komitetas

Tėvų komitetas – gimnazijos savivaldos institucija, jungianti mokinių tėvus arba jų globėjus svarbiausiems gimnazijos veiklos klausimams spręsti.

Tėvų komitetas:

  • svarsto mokinių tėvų komiteto nuostatus;
  • telkia tėvų komitetą gimnazijos bendruomenės tikslams ir uždaviniams spręsti;
  • palaiko mokytojų ir mokinių tėvų ryšius, domisi mokinių ugdymu, talkina organizuojant projektinę veiklą;
  • bendradarbiauja su gimnazijos administracija sprendžiant ūkinius ir finansinius klausimus;
  • koordinuoja ir skatina klasių tėvų komitetų veiklą, svarsto klasių tėvų pageidavimus ir teikia siūlymus gimnazijos tarybai;
  • padeda organizuoti kultūrinius renginius;
  • ieško intelektualinės, finansinės paramos gimnazijai;
  • vykdo gimnazijos veiklos, ugdymosi sąlygų priežiūrą.