Biblioteka

Apie skaityklą ir biblioteką

PILVIŠKIŲ „ SANTAKOS“ GIMNAZIJA

Apie biblioteką – informacinį centrą

BIBLIOTEKA – SKAITYKLA – METODINIS

INFORMACINISGIMNAZIJOS CENTRAS

Bibliotekos – skaityklos misija

 Dalyvauti ugdymo procese, bendradarbiaujant su mokytojais, ugdyti informacinius mokinių įgūdžius, sugebėjimą apdoroti informaciją, susirasti ją, sutvarkyti, rezultatus pateikti tinkamiausia forma.

 Bibliotekos – skaityklos vizija

 Užtikrinti kokybišką informacijos šaltinių prieinamumą, ugdyti socialinius, asmeninius komunikacinius, informacinius ir kritinio mąstymo gebėjimus, teikti pagalbą rengiant projektus, įvaldant naujas informacines ir komunikacines technologijas.

 Tikslai

 1.Ugdyti visapusišką, laisvą, gebančią bendrauti asmenybę.

2.Palaikyti ir plėtoti gimnazijos siekius ir tikslus.

3. Kurti gimnazijos biblioteką – atvirą švietimo, kultūros ir informacijos centrą,  atitinkantį reikalavimus keliamus šiuolaikinei gimnazija.

 Uždaviniai, veiklos kryptys

 1. Bibliotekos – informacinio centro pagrindinis uždavinys – kaupti spaudinių ir kitų dokumentų fondą, kelti kvalifikaciją, teikti skaitytojams bibliografinę, metodinę informaciją, rengti spaudinių parodas, bibliografines apžvalgas, mokyti prasmingai naudotis informacinėmis technologijomis.

2. Bendradarbiavimas ir bendravimas su kitomis bibliotekomis.

3. Gimnazijos bibliotekos kompiuterizavimo tobulinimas.

Gimnazijos bibliotekos darbuotojai:

1.Bibliotekininkė Aiva Dulskienė

2.Bibliotekininkė Danutė Jefremovienė

Bibliotekos fondas: 19653 egz.

Skaitytojai: 643