Tėvų komitetas

Tėvų komitetas – gimnazijos savivaldos institucija, jungianti klasės mokinių tėvus arba jų globėjus svarbiausiems klasės veiklos klausimams spręsti.

Tėvų komitetas:

  • telkia tėvų komitetą klasės tikslams ir uždaviniams spręsti;
  • palaiko mokytojų ir mokinių tėvų ryšius, domisi mokinių ugdymu, talkina organizuojant projektinę veiklą;
  • bendradarbiauja su gimnazijos administracija sprendžiant ūkinius ir finansinius klausimus;
  • svarsto tėvų pageidavimus ir teikia siūlymus gimnazijos tarybai;
  • padeda organizuoti kultūrinius renginius;
  • ieško intelektualinės, finansinės paramos gimnazijai.