Kiti dokumentai

Tvarkos, taisyklės, aprašai ir kt., reglamentuojantys gimnazijos ugdymo veiklos procesus

APRŪPINIMO BENDROJO LAVINIMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ SEKOS, KILUS ĮTARIMUI DĖL GALIMO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE TVARKOS APRAŠAS

 DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ SEKOS, KILUS ĮTARIMUI DĖL GALIMO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE TVRAKOS APRAŠO 6.1, 6.3, 6.4 PUNKTŲ IR 1 PRIEDO PAKEITIMAS

MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

MOKYMO(SI) NUOTOLINIU BŪDU TAISYKLĖS

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

PROFESINIO ORIENTAVIMO VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

VAIKŲ IR MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

REKOMENDACIJOS MOKYKLOMS DĖL SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ATPAŽINIMO IR VEIKSMŲ, ĮTARIANT GALIMĄ SMURTĄ ARTIMOJE APLINKOJE

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS NARIŲ ETIKOS IR ELGESIO NORMOS

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ 2019-2021 M. PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS PRIEŠMOKYKLINĖS UGDYMO GRUPĖS VAIKŲ NUVYKIMO, GRĮŽIMO IR BUVIMO GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖJE SAUGOS PRIEMONĖS

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ SAUGOS ELGESIO TAISYKLĖS FIZINIO UGDYMO PAMOKOSE

Tvarkos, taisyklės, aprašai ir kt., reglamentuojantys darbo santykius gimnazijoje

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

DARBUOTOJŲ ASMENINIŲ DAIKTŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

KASMETINIŲ ATOSTOGŲ EILĖS SUDARYMO IR ATOSTOGŲ SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

DARBO LAIKO APSKAITOS ŽINIARAŠČIO PILDYMO TVARKOS APRAŠAS

DARBO TARYBOS SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJUI PERDUOTŲ DARBO PRIEMONIŲ, TURTO AR LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKOS APRAŠAS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ KOMUNIKAVIMO ELEKTRONINIU PAŠTU TAISYKLĖS

KRIZIŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ KASMETINĖS VEIKLOS VERTINIMO IR VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

DARBO VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOJE NUOTOLINIU BŪDU TAISYKLĖS

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Tvarkos, taisyklės, aprašai ir kt., reglamentuojantys finansinę veiklą gimnazijoje

Darbo apmokėjimo sistema

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA (pakeitimai)

LĖŠŲ, SKIRTŲ MOKINIŲ PAŽINTINEI VEIKLAI IR PROFESINIAM ORIENTAVIMUI, NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

ILGALAIKIO DARBO IŠMOKŲ SKYRIMO, APSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS RIZIKOS VEIKSNIŲ SĄRAŠAS, VERTINIMAS IR VALDYMAS

Vidaus kontrolė

Vidaus kontrolės politika

Rizikos veiksnių sąrašas, vertinimas ir valdymas

2022 m. vidaus kontrolė įvertinta „gerai“.

2021 m. vidaus kontrolė įvertinta „gerai“.

2020 m. vidaus kontrolė įvertinta „gerai“.