Laisvos darbo vietos

Laisvos darbo vietos:


Psichologo(-ės) atranka

Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 2, LT 70488 Pilviškiai, Vilkaviškio r. sav., mokyklos kodas – 290487150, skelbia atranką psichologo(-ės) pareigoms eiti.

Siūlomas darbo krūvis: 1 etatas (36 val. per savaitę).

Darbo sutartis sudaroma neterminuota (nuo 2024 m. sausio 2 d.).

Pareigybės lygis: A1.

Pareigybės paskirtis: įvertinti ir padėti spręsti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, bendradarbiaujant su mokinio tėvas (globėjais) ir mokytojais.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu ir priklauso nuo turimo darbo stažo bei kvalifikacinės kategorijos. Psichologo(-ės) pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos – nuo 8,71 iki 11,39 (nuo 1620,06 Eur iki 2118,54 Eur). Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas dėl veiklos sudėtingumo gali būti didinamas nuo 5 iki 25 proc. (priklausomai nuo mokinių, turinčių didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, skaičiaus).

Kvalifikaciniai reikalavimai:

  1. Aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų).
  2. Gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.
  3. Gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant mokyklos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones.
  4. Gebėjimas bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (1 priedas).
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
  4. Gyvenimo aprašymą.
  5. Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai priimami nuo 2023 m. lapkričio 6 d. Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos raštinėje, Vilniaus g. 2, Pilviškiai, Vilkaviškio r. sav. Dokumentai priimami kasdien nuo 9.00 iki 16.00 val.

Pretendentas iki 2023 m. gruodžio 8 d. gali pateikti dokumentus asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu rastine@pilviskiai.lm.lt. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Kiekvienam pretendentui, atitinkančiam kvalifikacinius reikalavimus, bus pranešta atrankos data, individualus laikas atvykti į pokalbį, tiksli atrankos vieta.

Tel. pasiteiravimui: (8 342) 67792, el.p. rastine@pilviskiai.lm.lt.