Laisvos darbo vietos

Ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtojų atranka

Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 2, LT 70488 Pilviškiai, Vilkaviškio r. sav., mokyklos kodas – 290487150, skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtojo(s) pareigoms eiti.

Siūlomas darbo krūvis: 1 etatas ir 0,5 etato.

Darbo sutartis sudaroma neterminuota.

Pareigybės paskirtis: ugdyti vaikus nuo vienerių iki penkerių metų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, palaikyti ryšius su šeima, konsultuoti tėvus vaikystės pedagogikos klausimais.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu (pavyzdžiui, jei pretendentas turi auklėtojo kvalifikacinę kategoriją ir iki 10 metų pedagoginio darbo stažo, jo pastoviosios dalies koeficientas bus 4,96, o priskaičiuotas atlyginimas – 872,96 Eur. Jei pretendentas turi vyresniojo auklėtojo kvalifikacinę kategoriją ir nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą, tuomet jo pastoviosios dalies koeficientas bus 5,51, o priskaičiuotas atlyginimas – 969,76 Eur. Aukščiausias galimas pastoviosios dalies koeficientas – auklėtojo eksperto, turinčio daugiau kaip 15 metų pedagoginio darbo stažo – 7,0; tuomet jo priskaičiuotas atlyginimas būtų 1232,00 Eur).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas pedagoginis, koleginis išsilavinimas, įgyta ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija.
 2. Atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, reikalavimus.
 3. Privalo būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo ir mokslo ministras.
 4. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu ir veikla, nepažeisti mokytojo etikos normų.
 5. Pretendentas, siekiantis būti grupės auklėtoju, turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus.
 6. Gebėti organizuoti ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdomąjį procesą.
 7. Gebėti sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą ir pasiekimus.
 8. Išmanyti ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo metodus ir būdus.
 9. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su vaiko šeima, skatinti tėvus dalyvauti grupės veikloje.
 10. Gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu bei raštu.
 11. Gebėti bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje.
 12. Būti komunikabiliam(-iai), iniciatyviam(-iai), pareigingam(-ai) ir atsakingam(-ai).

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (1 priedas).
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
 5. Gyvenimo aprašymą.
 6. Motyvacinį laišką.
 7. Kitus kvalifikaciją ir patirtį patvirtinančius dokumentus.
 8. Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai priimami nuo 2020 m. liepos 23 d. Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos raštinėje, Vilniaus g. 2, Pilviškiai, Vilkaviškio r. sav. Dokumentai priimami kasdien nuo 9.00 iki 14.00 val.

Pretendentas iki 2020 m. rugpjūčio 7 d. (imtinai) gali pateikti dokumentus asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu rastine@pilviskiai.lm.lt. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Kiekvienam pretendentui, atitinkančiam kvalifikacinius reikalavimus, bus pranešta atrankos data, individualus laikas atvykti į pokalbį, tiksli atrankos vieta.

Tel. pasiteiravimui: (8 342) 67792, el.p. rastine@pilviskiai.lm.lt.


Gimnazija ieško psichologo