Veiklos sritis, rūšys

Gimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

Gimnazijos veiklos rūšys:

 1. Pagrindinės švietimo veiklos rūšys:
  1.1. vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20.
 2. Kitos veiklos rūšys:
  2.1. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
  2.2. pradinis ugdymas, kodas 85.20;
  2.3. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
  2.4. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
  2.5. vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91;
  2.6. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
  2.7. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
  2.8. kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;
  2.9. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.
 3. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
  3.1. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
  3.2. automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas 77.11.
  3.3. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
  3.4. muziejų veikla, kodas 91.02;
  3.5. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
  3.6. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29.

 

 1. Gimnazijos veiklos tikslas – ugdyti kiekvienam asmeniui vertybines orientacijas, tautinį sąmoningumą ir daugiakultūriškumą, plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, atsižvelgiant į kiekvieno asmens individualumą, bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui, sociokultūrinę ir pilietinę brandą.
 2. Gimnazijos veiklos uždaviniai:
  • teikti mokiniams kokybišką pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, neformalųjį švietimą;
  • laiduoti sėkmingą vaiko, mokinio asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, mokinį, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi;
  • tenkinti ugdytinių ir mokinių pažinimo, lavinimosi saviraiškos poreikius;
  • užtikrinti darnią prigimtinių vaiko galių plėtotę, puoselėti jo dvasinę kultūrą, pilietiškumą, sveikos gyvensenos, ekologinius, aplinkosauginius įgūdžius;
  • teikti ugdytiniams ir mokiniams reikiamą socialinę, specialiąją, pedagoginę bei psichologinę ar kitą pagalbą;
  • kurti ugdymui(si) palankų psichologinį klimatą ir ugdymo(si) erdvę;
  • taikyti ugdymo(si) metodus, atitinkančius vaiko amžiaus tarpsnio ir individualius ypatumus, ugdymo srities specifiką;
  • naudoti ugdymo(si) priemones, skatinančias smalsumą, aktyvumą, kūrybiškumą;
  • skatinti mokinių savanorystę;
  • atskleisti ir plėtoti kūrybines ugdytinių ir mokinių galias, ugdyti meninę ir estetinę kompetenciją;
  • ugdyti mokiniams ir ugdytiniams bendravimo, informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo gebėjimus, bendradarbiavimo ir komandinio darbo įgūdžius, informacinę kultūrą, suteikti saugaus informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo žinių;
  • puoselėti pasitikėjimą savo jėgomis, iniciatyvumą, savarankiškumą, nusiteikimą imtis atsakomybės, nuostatą mokytis visą gyvenimą, tobulėti;
  • ugdyti ir stiprinti mokinių pagarbą valstybei ir įstatymams, demokratijos principams;
  • rūpintis pagal amžių pritaikytu mokinių lytiškumo ugdymu, grindžiamu dorinėmis vertybėmis;
  • užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką.