Ugdymo turinio atnaujinimas

Atnaujinto ugdymo turinio diegimo veksmų ir priemonių planas 2022-2024 metams

Kas keičiasi programose:

 • 7 kompetencijos.
 • Vaiko raidos aprašas.
 • Mokymosi turinys 70 proc. mokymosi laiko. Dėl 30 proc. laiko sprendžia mokytojas.
 • Atsisakyta mokymosi turinio pasikartojimo. Siekiama horizontalios ir vertikalios dermės.
 • Mokymosi turinys atnaujinamas atsižvelgiant į pasaulines bendrųjų programų rengimo tendencijas.
 • Integruojamosios programos integruojamos į turiniu susijusių dalykų bendrąsias programas.
 • Keturi pasiekimų lygių požymiai.

Kompetencijomis grįstas ugdymo turinys

Pažinimo kompetencija:

 • Dalyko žinios ir gebėjimai
 • Kritinis mąstymas
 • Problemų sprendimas
 • Mokėjimas mokytis

Pilietiškumo kompetencija:

 • Pilietinis tapatumas ir pilietinė galia
 • Gyvenimas bendruomenėje kuriant demokratišką visuomenę
 • Pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms
 • Valstybės kūrimas ir valstybingumo stiprinimas tarptautinėje bendruomenėje

Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija:

 • Savimonė ir savitvardos įgūdžiai
 • Empatiškumas, socialinis sąmoningumas ir teigiamų tarpusavio santykių kūrimas
 • Atsakingas sprendimų priėmimas ir elgesys įvertinant pasekmes
 • Rūpinimasis sveikata

Komunikavimo kompetencija:

 • Pranešimo kūrimas
 • Pranešimo perteikimas ir komunikacinė sąveika
 • Pranešimo analizė ir interpretavimas

Kultūrinė kompetencija:

 • Kultūrinis išprusimas
 • Kultūrinė raiška
 • Kultūrinis sąmoningumas

Kūrybiškumo kompetencija:

 • Tyrinėjimas
 • Generavimas
 • Kūrimas
 • Vertinimas ir refleksija

Skaitmeninė kompetencija:

 • Skaitmeninis turinys
 • Skaitmeninis komunikavimas
 • Skaitmeninė sauga
 • Problemų sprendimas

Pasiekimų vertinimas ugdymo procese:

Mokinių pasiekimų lygių požymiai aprašyti išskiriant keturis pasiekimų lygius: slenkstinį, patenkinamą, pagrindinį, aukštesnįjį.

Kai mokinių pasiekimai vertinami pažymiais, jie siejami su pasiekimų lygiais:

 • slenkstinis lygis (I) – 4,
 • patenkinamas lygis (II) – 5–6,
 • pagrindinis lygis (III) – 7–8,
 • aukštesnysis lygis (IV) – 9–10.

MOKYKLŲ PASIRENGIMO DIEGTI ATNAUJINTAS PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO BENDRĄSIAS PROGRAMAS VEIKLOS TYRIMAS

Tyrimo ataskaita: https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2022/06/Tyrimo-ataskaita-2022-06-10.pdf

Pamokų planų pavyzdžiai: https://drive.google.com/drive/folders/1YEWdHfILCF5hF8BSp1n8XiCocWsYYSu9?usp=sharing

Pamokos stebėjimo protokolas: https://docs.google.com/document/d/1vNZ6-nszB2TiRb4JMQq5yfei1926RrP8/edit?usp=sharing&ouid=101040787861246623766&rtpof=true&sd=true

Kompetencijų žemėlapių pavyzdžiai: https://drive.google.com/file/d/1QlVk0wRe-zP56EmyZMscE6WUdb4lqd-e/view?usp=sharing

PATARIMAI KOLEGOMS:

SVARBŪS DOKUMENTAI, NUORODOS:

KITA NAUDINGA INFORMACIJA: