Gimnazijos tvarkos aprašai/taisyklės

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS TVARKOS APRAŠAS

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAIJOS SAVITESTAVIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

DARBUOTOJŲ ASMENINIŲ DAIKTŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

DARBO VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOJE NUOTOLINIU BŪDU TAISYKLĖS

ILGALAIKIO DARBO IŠMOKŲ SKYRIMO, APSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

LĖŠŲ, SKIRTŲ MOKINIŲ PAŽINTINEI VEIKLAI IR PROFESINIAM ORIENTAVIMUI, NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS TVARKA

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ ,,SANTAKOS“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ ,,SANTAKOS” GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ SEKOS, KILUS ĮTARIMUI DĖL GALIMO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE TVARKOS APRAŠAS

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOJE ĮRENGTŲ VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ NAUDOJIMO IR VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TVARKOS APRAŠAS

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO MOKYKLOJE TAISYKLĖS

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA
Priedas 2019-09-01
Priedo pakeitimai 2020-09-01

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ KOMUNIKAVIMO ELEKTRONINIU PAŠTU TAISYKLĖS

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS DARBUOTOJUI PERDUOTŲ DARBO PRIEMONIŲ, TURTO AR LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS KASMETINIŲ ATOSTOGŲ EILĖS SUDARYMO IR ATOSTOGŲ SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS KRIZIŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS APRŪPINIMO BENDROJO LAVINIMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠAS

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS DARBO TARYBOS SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ PAREIGŲ PAŽEIDIMO FIKSAVIMO, TYRIMO IR DARBUOTOJŲ ĮSPĖJIMO DĖL ĮVYKDYTŲ PAŽEIDIMŲ TVARKOS APRAŠAS

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS‘ GIMNAZIJOS INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKOS APRAŠAS

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ KASMETINĖS VEIKLOS VERTINIMO IR VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS MOKYMO(SI) NUOTOLINIU BŪDU TAISYKLĖS

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMO ORGANIZAVIMO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS METU TVARKOS APRAŠAS

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS SAVITESTAVIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA